Wat willen wij?

 1. De opvoeding van de jeugd en het publiek door :
  • videovoorstellingen, voordrachten, artikels in kranten en weekbladen en nauwere contacten met pers en radio ;
  • het breed verspreiden van onze leerstelling en van ons propagandamateriaal (bv. wetteksten, affiches, enz. … ) dat gratis ter beschikking staat van onze leden en sympathisanten ;
  • het regelmatig houden van manifestaties om door acties de publieke opinie te sensibiliseren en warm te maken voor het beschermen van al wat leeft, maar in het bijzonder van de dieren.
 2. Dat in alle bejaardentehuizen huisdieren worden toegestaan.
  • Niet alleen de oudere mensen die hier worden ondergebracht en die hond of kat, hun enige levensgezel, kwijt zijn, zullen eronder lijden, maar ook het dier dat de genegenheid van zijn baasje moet missen. Vandaag zijn hier en daar al rusthuizen die huisdieren toelaten, daarom niet om er bestendig te verblijven, maar die er wel mogen op bezoek komen bvb.
 3. Bescherming van jonge dieren en hun kopers.
  • Een nog strengere wetgeving inzake het verhandelen van dieren (KB van 27/04/2007). Dit K.B. gaat nog niet ver genoeg! Om jonge dieren en hun kopers te beschermen moet de mogelijkheid om zich een dier aan te schaffen nog moeilijker gemaakt worden! De massale invoer van puppies moet aan banden gelegd worden! Die dieren worden te vroeg bij de moeder weggehaald met alle gevolgen van dien!
 4. Houden en invoeren van levende wilde dieren.
  • Inderdaad, zoals de hoogleraren in de dierengeneeskunde BIENFAIT en NICKS zeggen, doet de invoer van exotische dieren ernstige problemen rijzen, vooral uit een ecologisch standpunt : de landen van oorsprong worden beroofd van een fauna, die van nature is aangepast aan het milieu en die tracht men over te planten naar landen die noch het geschikte klimaat, noch het passende milieu, noch de nodige voedselreserves bezitten om de soort tot een normale ontplooiing te laten komen, met inachtneming van de elementaire regels van de ecologie.
 5. Identificatie van katten.
  • Op 17 mei 1994 werd het “Internationaal Register tot Identificatie van katten” opgericht. Voorheen waren de katten ingeschreven in het “Belgisch Nationaal Register tot Identificatie van Honden”, maar gezien er toen reeds sprake van was de identificatie en registratie van honden verplicht te maken, vonden wij het een noodzaak een apart register in het leven te roepen, enkel en alleen bestemd voor katten.
  • Een blijvend identificatienummer in het oor of in de bil van elke kat is een probaat middel om diefstal, verlies, catdropping, … doelmatig te verhinderen en zo nodig te bestraffen. Een degelijke controle in vivisectielaboratoria wordt daardoor mogelijk.
 6. Verbroedering met andere verenigingen.
  • Zoals in het verleden zal de B.W.K. contacten onderhouden met de meest vooraanstaande verenigingen voor dierenbescherming in de wereld en een maximum van congressen, seminaries, enz. … bijwonen.
 7. Demonstraties in de scholen.
  • Met aandrang vragen wij ook dat alle scholen, eens per jaar, een namiddag zouden wijden aan de dierenbescherming en het natuurbehoud.
  • Hiervoor stelt onze opvoedkundige dienst zich ter beschikking met video’s en ander didactisch materiaal.
 8. Plaatsings- en inspectiedienst.
  • Onze inspectiediensten en onze plaatsingsdiensten van dieren van meester tot meester, met B.W.K.-adoptiecontract, zullen wij intens trachten uit te breiden, met het doel inbreuken op de wet van 14 augustus 1986 voor de bescherming en het welzijn van de dieren (gewijzigd bij KB van 20 mei 1995) te beteugelen en nieuwe meesters te zoeken voor dieren, die om een “ERNSTIGE REDEN” niet meer kunnen bijgehouden worden door hun meester.
  • Het principe van onze plaatsingsdienst is een van de karakteristieken van onze vereniging en bestaat uit het vinden van een nieuwe meester voor verlaten dieren en het voldoen aan de aanvragen van personen die een dier wensen te adopteren.
 9. Melden wij nog het organiseren van B.W.K.-campagnes :
  • in de winter, wanneer het vee in de weide, in de bittere koude achtergelaten wordt, zonder enige beschutting. Dat men aan de vogels zou denken, door ze wat resten van eten te geven ;
  • in de lente, wanneer nestkastjes opgehangen worden en gevraagd wordt geen nesten te vernielen of te verstoren ;
  • in de zomer en de vakantietijd, wanneer onze strijd vooral gericht is op onverantwoorde en wrede lieden die hun trouw huisdier zomaar achterlaten langs de autoweg of in het bos ;
  • voor een nette gemeente : een goed opgevoede hond stoort niemand.
 10. TREF- EN DOCUMENTATIECENTRUM
  • De grote verwachting van de B.W.K., namelijk het oprichten van een “INTERNATIONAAL TREF- EN DOCUMENTATIECENTRUM” voor dierenbescherming en natuurbehoud, werd op 1 januari 1988 gerealiseerd. Dit centrum bevindt zich op de hoofdzetel van de vereniging: Visélaan 39 te 1170 BRUSSEL, Tel.: 02/673.52.30, Fax : 02/672.09.47
  • Hier kunnen niet alleen de media, de sympathisanten en de leden van de B.W.K. terecht, maar ook de overheidsinstanties, de studenten en elkeen, die begaan is met het lot van de dieren, om er alle mogelijke en nuttige documentatie te vinden.

Kortom : wij willen een bescherming van de dieren en het natuurbehoud door

PROPAGANDA, CULTURELE OPVOEDING EN INSPECTIES