Wijziging van het Statuur van het Dier

Het burgerlijk wetboek voorziet 2 artikels in verband met het “statuut van het dier” :

Art. 528.: Roerend uit hun aard zijn verplaatsbare zaken, zowel die welke zich zelf bewegen, zoals dieren, als die welke slechts van plaats kunnen veranderen door de werking van een vreemde kracht, zoals levenloze dingen.

Art. 524. : Voorwerpen die de eigenaar van een erf voor de dienst en de exploitatie van dat erf daarop geplaatst heeft, zijn onroerenddoor bestemming.
Zo zijn de navolgende voorwerpen onroerend door bestemming, wanneer de eigenaar deze geplaatst heeft voor de dienst en de exploitatie van het erf :

 • de aan het landbouwbedrijf verbonden dieren;
 • het landbouwgereedschap;
 • de aan de pachters of deelpachters gegeven zaden;
 • de duiven van de duiventillen;
 • de konijnen van de konijnenwaranden;
 • de bijenkorven;
 • de vissen van de vijvers;
 • de persen, ketels, distilleerkolven, kuipen en tonnen;
 • enz…

Het burgerlijk wetboek maakt dus een onderscheid tussen de dieren en de levenloze dingen (528), alsook een onderscheid tussen de dieren en de voorwerpen die dienen voor de exploitatie van het erf (524).
Maar anderzijds zijn dieren, net zoals voorwerpen, roerend of onroerend.

In de loop der jaren werden er nooit wijzigingen aangebracht aan die twee artikels !

FRANKRIJK heeft recent een afzonderlijk juridisch statuut toegekend aan het dier.

Artikel 641 van het ZWITSERS burgerlijk wetboek zegt het volgende : “Dieren zijn geen voorwerpen. Tenzij anders bepaald, zijn de bepalingen die van toepassing zijn op voorwerpen ook geldig voor de dieren.”

Artikel 90 van het DUITS burgerlijk wetboek zegt het volgende : “Dieren zijn geen voorwerpen. Ze worden beschermd via specifieke wetten. De bepalingen die van toepassing zijn op dingen gelden slechts voor zover er geen tegenstrijdige bepalingen zijn.”

En OOSTENRIJK stelt ook dat dieren geen roerende goederen zijn. Ze hebben op gebied van burgerlijk recht een speciaal juridisch statuut.

20151020-01

Dus wordt het hoog tijd dat ook België het nodige doet om aan het dier het statuut van levend wezen toe te kennen ! Waarom het nog verder blijven beschouwen als een roerend goed ? Een dier is geen meubelstuk, maar een levend wezen dat emoties zoals pijn, angst, enz… kan ervaren, net zoals de mens !

De wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn van dieren is een goede wet, die de dieren meer en meer beschermt.

Maar niettegenstaande dat deze wet vermeldt dat de dieren moeten beschouwd worden als levende wezens, drager van specifieke rechten, werd hun statuut in het burgerlijk wetboek niet in die zin gewijzigd.

We moeten het statuut van het dier wijzigen om 2 belangrijke redenen. Vooreerst omdat we sinds Darwin en sinds nog heel wat andere recentere wetenschappelijke werken, weten dat er tussen de mens en het dier slechts een verschil van graad (evolutie) is en niet van aard. En dan nog, dat verschil is nog vrij subtiel wanneer men verwijst naar de cognitieve, psychologische, sociale, enz… gedragingen van primaten, walvisachtigen, olifanten, honden, katten, enz… Meer en meer ontdekt men bij dieren “intelligente” gedragingen (gebruik van werktuigen bvb.), terwijl men dacht dat die voorbehouden waren voor de mens.

Vermits deze wezens (de dieren) in staat zijn sterke gevoelens (medelijden, affectie, solidariteit,…) te ervaren en op dezelfde manier pijn te voelen als de mens, hebben wij de morele, ethische plicht om hen rechten toe te kennen en in de eerste plaats het recht om niet te lijden, ze niet te laten lijden onder gelijk welke omstandigheden.

Kortom, ze moeten objecten zijn met rechten en niet gewoon maar objecten, maar we moeten opletten dat we niet gaan veralgemenen want een mier of een slijmdiertje kunnen we niet op dezelfde voet plaatsen als een hond, een kat of een dolfijn. We moeten rekening houden met de zoölogische ladder : een gewervelde moet meer rechten hebben dan een ongewervelde of een ééncellig dier.

We moeten zelfs verder gaan dan Frankrijk.

Een Argentijnse rechtbank heeft een vrouwelijke oerang-oetan beschouwd als een “niet-menselijke persoon” en vooropgesteld dat ze voortaan, op de leeftijd van 29 jaar, uit gevangenschap moest gezet worden.
Het gaat hier om een juridische première ! U ziet dat als we spreken over een “katachtig persoon” of een “hondachtig persoon” wij niet excentriek zijn.

Het is dus hoogtijd dat we vandaag onze code gelijkstellen met de evolutie van kennis en mentaliteit.

Van zodra ons juridisch arsenaal het dier zal beschouwen als een levend wezen, drager van specifieke rechten, en vooral als een gevoelig wezen, zal het statuut rechtstreeks of onrechtstreeks het lot van veel dieren veranderen en dit op gebied van mishandeling, verhandeling, transport of zelfs op familiaal vlak (in geval van een scheiding bvb. zal een dier op ongeveer gelijke voet gesteld worden als een kind, en niet beschouwd worden als een auto of een wasmachine).

De Blauwe Wereldketen wil dus het statuut van het dier wijzigen door het te laten beschouwen als een gevoelig levend wezen, drager van specifieke rechten, en niet meer als een meubelstuk !

Daarom, beste leden, lanceren wij een grote petitiecampagne met het doel een maximum aan handtekeningen in te zamelen ten voordele van dit nieuw statuut.
Mogen wij hiervoor op uw medewerking rekenen ? Bij deze “Keten” vindt u een petitieformulier. Laat het door zoveel mogelijk mensen uit uw familie-, vrienden en kennissenkring ondertekenen en stuur het aan ons terug.
Wenst u meerdere formulieren te ontvangen ? Vraag er ons om; wij sturen u het gewenste aantal toe.
U mag het formulier uiteraard ook zelf fotokopiëren.
Alvast onze oprechte dank bij voorbaat voor uw spontane medewerking aan deze belangrijke campagne !

20151020-02


PETITIE TOT WIJZIGING VAN HET JURIDISCH STATUUT VAN HET DIER IN HET BURGERLIJK WETBOEK DOOR HET TE ERKENNEN ALS EEN LEVEND WEZEN MET GEVOELENS

Overwegend : de belangrijke plaats die de bezorgdheid om de toestand van het dier en zijn welzijn in onze maatschappij inneemt;

Overwegend : de evolutie van de wetenschappelijke kennis, de staat van de filosofische gedachte, de evolutie van de mentaliteit en de wens van het merendeel van de bevolking om de dieren te laten erkennen als levende wezens die kunnen lijden, pijn kunnen voelen en emoties kunnen uitdrukken ;

Overwegend : dat de bestudering van de wetgeving op internationaal en Europees niveau heeft aangetoond dat zekere Staten zoals Duitsland, Zwitserland en Moldavië voorlopers waren op gebied van dierenbescherming en hun burgerlijk wetboek gewijzigd hebben met het oog op het erkennen van het dier als een gevoelig levend wezen;

Overwegend : dat in de Belgische wetgeving de dieren in het burgerlijke wetboek nog steeds beschouwd worden als gewone roerende en onroerende voorwerpen, zonder vermelding van hun kwaliteit als levende wezens

Vragen wij ondergetekenden aan de Federale Regering :

 • de kwestie van het juridisch statuut van het dier aan te pakken
 • het burgerlijk wetboek te wijzigen
 • de kwalificatie van dieren als roerende of onroerende goederen te schrappen
 • de dieren uitdrukkelijk te erkennen als “levende wezens met gevoelens en dragers van specifieke rechten”.
Naam: Voornaam:
Adres: Nr.: Bus:
Postcode: Gemeente:
Land:
E-mailadres